Logo advocatenkantoor iustica.be
Louizalaan 54 Avenue Louise
Brussel B-1050 Bruxelles
BTW: BE 898.134.777
Nikolaas LAMBERS
M. +32 478 82 30 65
Kelly KASONGO
M. +32 470 98 34 46
Johan LAMBERS
M. +32 475 26 40 38

Algemene voorwaarden en Privacy policy van het advocatenkantoor iustica.BE

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onderliggende algemene voorwaarden van toepassing op de relatie tussen iustica.BE en de cliënt.

2. Erelonen en kosten
De prestaties van iustica.BE worden gefactureerd aan een uurtarief tussen 100,00 € en 350,00 € volgens de anciënniteit en de specialisatie van de presterende advocaat.

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, de inzet, de dringendheid en het behaalde resultaat van de zaak, kan het uurtarief vermenigvuldigd worden met een coëfficiënt overeengekomen met de cliënt.

Elke andere methode tot bepaling van de erelonen (forfait, uurtarieven in combinatie met een success fee…) moet schriftelijk worden overeengekomen.

Kosten en uitgaven kunnen forfaitair in rekening worden gebracht of afzonderlijk worden gefactureerd als volgt:

 • Brief, fax, inkomende of uitgaande e-mail (per document): 10,00 €
 • Tekstverwerking (per pagina): 5,00 €
 • Kopie (per pagina): 0,50 €
 • Telefoon (nationaal, uitgaand, per 15 minuten): 1,00 €
 • Telefoon (internationaal, uitgaand, per 15 minuten): 10,00 €
 • Raadpleging juridische database (per betalende raadpleging): 10,00 €
 • Verplaatsing per wagen (per km): 0,50 €

Alle andere uitgaven (gerechtskosten, gerechtsdeurwaarder, vertalingen, andere verplaatsingen, downloadkosten…) worden gefactureerd aan kostprijs.

De kosten en erelonen zijn onderworpen aan de btw.

iustica.BE factureert op regelmatige tijdstippen en kan provisies in rekening brengen voor nog te presteren diensten.

Op voorwaarde dat de cliënt hierover op voorhand ingelicht werd, vermindert iustica.BE de gefactureerde kosten en erelonen met de bedragen die op haar rekening ontvangen worden.

3. Onkosten en gerechtskosten
De cliënt kan, naargelang de omstandigheden, nog bepaalde specifieke kosten verschuldigd zijn, afhankelijk van de stand van de gerechtelijke procedure.

Zo is de cliënt bij het begin van een procedure de rolrechten verschuldigd, waarvan de kosten afhangen van de jurisdictie waar de rechter gevat is, van de aard van de procedure en van de wijze waarop de procedure aanhangig werd gemaakt.

In geval van een burgerlijke procedure of een handelsprocedure voorziet het Gerechtelijk Wetboek een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de in het ongelijk gestelde partij aan de in het gelijk gestelde partij. Het bedrag van deze vergoeding hangt af van de waarde van het geschil en wordt forfaitair vastgesteld bij koninklijk besluit.

In strafzaken is slechts een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd in de verhouding tussen de vervolgde partij en de burgerlijke partij.

Bij procedures voor de administratieve rechtbanken is geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd.

Wanneer de verweerder in het ongelijk gesteld wordt, is deze ook de dagvaardingskosten en andere gerechtskosten verschuldigd die door de eiser werden voorgeschoten.

Bij het einde van de procedure, in de hypothese dat een gerechtelijke uitspraak bekomen werd, is de verliezende partij ook de registratierechten verschuldigd, begroot op 3% van de waarde van de veroordeling. Het betreft een onrechtstreekse belasting die door de Staat geïnd wordt bij de registratie van een akte of van een inschrijving in een register op het ministerie van financiën.

Deze registratierechten zijn verschuldigd wanneer de juridische beslissing een veroordeling bevat en het totale bedrag van de uitgesproken veroordelingen ten laste van één persoon meer dan 12.500,00 € bedraagt.

De in het gelijk gestelde partij kan gehouden zijn tot betaling van deze registratierechten die door de verliezende partij verschuldigd zijn, wanneer deze laatste zich in de financiële onmogelijkheid bevindt om het geëiste bedrag te voldoen, en met een maximumbedrag dat overeenstemt met de helft van de som die effectief geïnd werd door de in het gelijk gestelde partij.

De betaling van de registratierechten is prioritair op de betaling van de som die verschuldigd is aan de tegenpartij op basis van het vonnis dat geregistreerd wordt. Dit betekent dat de in het ongelijk gestelde partij eerst de registratierechten moet betalen, alvorens te kunnen overgaan tot de betaling van het bedrag dat verschuldigd is aan de in het gelijk gestelde partij.

4. Beroepsgeheim en dossierbeheer
Het dossier wordt bij iustica.BE beheerd door een of meer advocaten.

De geraadpleegde advocaat kan zich laten vervangen, voor (een deel van) de te leveren prestaties, door een andere advocaat van iustica.BE, door een lid van de juridische netwerken waarvan iustica.BE deel uitmaakt, of door elke andere derde die de titel van advocaat draagt.

iustica.BE doet een beroep op professionelen van haar keuze voor taken die niet toekomen aan een advocaat (notaris, gerechtsdeurwaarder, deskundige, bedrijfsrevisor, boekhouder, vertaler…).

Alle advocaten zijn gehouden door het beroepsgeheim. Het personeel van iustica.BE is gebonden door een geheimhoudingsplicht.

Elk document uitgewisseld tussen advocaten is in principe vertrouwelijk. In voorkomend geval aanvaardt de cliënt dit vertrouwelijke karakter en zal hij vertrouwelijke documenten die hem door iustica.BE zouden zijn overgemaakt op geen enkele manier gebruiken.

De cliënt gaat ermee akkoord dat de door hem in het kader van een dossier verstrekte informatie wordt bewaard door iustica.BE, zelfs na het verstrijken van de periode van wettelijke archiveerplicht.

5. Professionele regels en geschillenbeslechting
Het beroep van advocaat is onderworpen aan een aantal professionele en deontologische regels, uitgevaardigd door de beroepsorganisatie waartoe hij geografisch behoort.

De advocaten bij iustica.BE behoren tot de Nederlandse of Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel (zie tabblad team op de website van iustica.BE).

Het is deze beroepsorganisatie die de professionele en deontologische regels uitvaardigt waaraan de advocaat onderworpen is. Deze regels kunnen voor de Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel in het Frans geraadpleegd worden op www.avocats.be. De regels voor de Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel kunnen in het Nederlands geraadpleegd worden op www.advocaat.be.

Indien de cliënt moeilijkheden ondervindt met betrekking tot een advocaat, ingeschreven bij de Franse orde van advocaten te Brussel, kan hij zich wenden tot de “permanentie van de stafhouder” door een afspraak te maken bij het secretariaat van de Franse orde van advocaten te Brussel, Justitiepaleis – Poelaertplein, B-1000 Brussel (tel. +32 2 508 66 59). Voor verdere informatie wordt de cliënt uitgenodigd om de website van de Franse orde van advocaten te Brussel te raadplagen op de volgende website: www.barreaudebruxelles.info.

Indien de advocaat ingeschreven is bij de Nederlandse orde van advocaten te Brussel, kan de cliënt de situatie voorleggen aan de stafhouder van de orde. Correspondentie kan gericht worden aan “Stafhouder van de balie Brussel, Justitiepaleis – Poelaertplein, 1000 Brussel (tel. +32 2 508 67 62, e-mailadres orde@baliebrussel.be). Voor verdere informatie wordt de cliënt uitgenodigd om de website van de Nederlandse orde van advocaten te Brussel te raadplagen op de volgende website: www.advocaat.be.

Een goede communicatie tussen de advocaat en de cliënt is evenwel essentieel voor het oplossen van een eventueel geschil. De cliënt wordt dan ook uitgenodigd om zijn twijfels over de prestaties van zijn advocaat met deze laatste te delen, alvorens een procedure in te stellen.

6. Informatieplicht en termijnen
De cliënt verbindt zich ertoe om op eigen initiatief of op verzoek van de advocaat alle nuttige en nodige informatie en documentatie te zijner tijd over te maken.

De cliënt is aansprakelijk voor alle schade of nadelen voortvloeiend uit het laattijdig, foutief of onvolledig overmaken van informatie of documenten.

In dit opzicht ontlast de cliënt de behandelende advocaat en iustica.BE uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Indien de cliënt kennis heeft of had moeten hebben van enige termijn of belangrijke datum, is hij verplicht de behandelende advocaat hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en aan deze laatste alle desbetreffende documenten en informatie over te maken.

De behandelende advocaat kijkt erop toe dat alle wettelijke termijnen worden gerespecteerd.

Indien een cliënt verlangt dat een dossier binnen een bepaalde termijn wordt behandeld, dient dit uitdrukkelijk te worden overeengekomen.

De cliënt kan op elk moment een einde stellen aan de opdracht die hij aan de advocaat heeft toevertrouwd. De advocaat zal trachten om, zo snel mogelijk na de duidelijke beëindiging van het mandaat door de cliënt, zijn tussenkomst te beëindigen en een afsluitende staat van kosten en erelonen over te maken.

7. Beperking van aansprakelijkheid
De advocaten van iustica.BE die ingeschreven zijn bij de Franse orde van advocaten te Brussel beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij verzekeringsmaatschappij ETHIAS te B-4000 Luik. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot maximum 1’250’000,00 € per schadegeval. De dekking geldt geografisch over de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

De advocaten van iustica.BE die ingeschreven zijn bij de Nederlandse orde van advocaten te Brussel beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij verzekeringsmaatschappij AMLIN te B-1210 Brussel. Hun aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot maximum 2’500’000,00 € voor burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en 6’820’000,00 € voor buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid. De dekking geldt geografisch over de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

8. Betalingstermijnen
De staten van kosten en erelonen van iustica.BE dienen te worden betaald binnen de 30 dagen vanaf de uitgifte van de staat van kosten en erelonen.

In geval van een laattijdige betaling zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd volgens de wettelijke interestvoet en zonder dat een voorafgaande rappel of ingebrekestelling is vereist.

In geval van een laattijdige betaling is een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totaal gefactureerde bedrag, met een minimum van 500,00 €, onverminderd enige rechtsplegingsvergoeding die kan worden toegekend in het kader van een gerechtelijke procedure.

In geval van een laattijdige betaling, houdt iustica.BE zich het recht voor haar prestaties op te schorten.

Alle schade die hieruit voortvloeit zal volledig ten laste van de cliënt zijn.

9. Bevoegdheid – toepasselijk recht
In geval van een geschil tussen iustica.BE en de cliënt zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel exclusief bevoegd. iustica.BE behoudt alle rechten voor om de cliënt te dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats.

Enkel Belgisch recht is van toepassing, hierin begrepen de deontologische regels die de advocaten van iustica.BE dienen te respecteren.

10. Specifieke bepalingen voor consumenten
Wanner iustica.BE wordt aangesteld door een consument, te weten “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen” (artikel I.1, 2° Wetboek van economisch recht), in het kader van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten het kantoor van iustica.BE, geniet de cliënt van een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst met de advocaat. Indien de cliënt in dit geval wenst dat iustica.BE haar opdracht reeds aanvangt voor het verstrijken van deze periode van 14 dagen, zal hij gevraagd worden om aan iustica.BE een uitdrukkelijk verzoek tot vervroegde tussenkomst over te maken.

iustica.BE houdt eraan haar cliënten mee te delen dat personen met beperkte financiële middelen een beroep kunnen doen op de juridische bijstand. De juridische bijstand laat toe om kosteloos of gedeeltelijk kosteloos gebruik te maken van de diensten van een advocaat. Voor verdere informatie m.b.t. de voorwaarden tot toegang tot juridische bijstand en m.b.t. de aanwijzing van een pro deo advocaat, wordt verwezen naar de website van het Bureau voor juridische bijstand (www.aidejuridiquebruxelles.bewww.avocats.bewww.baliebrussel.be).

11. Privacy policy
De privacy policy van iustica.BE kan online worden geraadpleegd op www.iustica.be/algemene-voorwaarden/.

Privacy Policy

1. Inleiding

Huidig document heeft als doel uit te leggen hoe iustica.BE persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.
In de bewoordingen van deze Privacy policy verwijst iustica.BE naar de CVBA IUSTICA.BE, met ondernemingsnummer BE 898.134.777 en maatschappelijke zetel gevestigd te B-1050 BRUSSEL (België), Louizalaan 109.
De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de zogenaamde “GDPR”, en alle wijzigingen hiervan.
Persoonsgegevens in de zin van deze Privacy policy worden gedefinieerd als: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
U wordt uitgenodigd om de Privacy policy grondig te lezen. Deze wordt regelmatig geactualiseerd. De meest recente versie is steeds gratis in vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) ter beschikking op de website www.iustica.be.
Meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan bekomen worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor vragen m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u steeds met iustica.BE contact opnemen, per post op het adres B-1050 BRUSSEL (België), Louizalaan 109, per telefoon op +32 2 548 29 72 of per e-mail op info@iustica.be.
 

2. Bescherming van de persoonsgegevens in de praktijk

Uw persoonsgegevens worden door iustica.BE steeds met de meeste omzichtigheid en in veilige omstandigheden verwerkt.
Er wordt steeds gebruik gemaakt van softwarepakketten die regelmatig geüpdatet worden en de toegang tot de gegevens wordt beschermd door verschillende, geregeld wijzigende paswoorden.
De toegang tot het fysieke kantoor wordt beperkt tot bevoegde personen.
De technische en organisatorische beschermingsmaatregelen zoals de antivirus, de firewalls, de toegangscontroles en de grondige selectie van medewerkers, personeel en leveranciers worden aangewend om ongeoorloofde toegang, verliezen of openbaarmakingen van uw gegevens te vermijden.
 

3. Rechten van de betrokkene

U heeft bepaalde rechten m.b.t. persoonsgegevens die door iustica.BE verwerkt worden.

U kan deze rechten uitoefenen door middel van een gedateerde, ondertekende aanvraag, die u per post kan richten aan iustica.BE, B-1050 BRUSSEL (België), Louizalaan 109, of per e-mail aan info@iustica.be.
A. Recht op informatie
Middels huidige Privacy policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop iustica.BE uw persoonsgegevens verkrijgt, behandelt en verwerkt en de rechten die u heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens door iustica.BE.
U heeft het recht uw toestemming tot gegevensverwerking op eender welk moment in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot op het moment van de intrekking.
Voor vragen m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u steeds met iustica.BE contact opnemen, per post op het adres B-1050 BRUSSEL (België), Louizalaan 109, per e-mail aan info@iustica.be of per telefoon op +32 2 548 29 72.
B. Recht van inzage
U heeft het recht om van iustica.BE uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:
 • de verwerkingsdoeleinden,
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens,
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties,
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen,
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij uzelf werden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens.
U kan iustica.BE verzoeken u een kopie te bezorgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan iustica.BE op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.
C. Recht op rectificatie
U heeft het recht om iustica.BE te verzoeken rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of de u betreffende onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.
iustica.BE zal aan dit verzoek binnen een termijn van 1 maand gevolg geven. Deze termijn van 1 maand kan met 2 maanden verlengd worden.
Zolang de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist en er een verzoek tot rectificatie in behandeling is, kan u iustica.BE verzoeken de verwerking te beperken (helemaal niet verwerken, niet delen met derden…).
D. Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
U heeft het recht om iustica.BE wissing van u betreffende persoonsgegevens te verzoeken. iustica.BE zal de persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt,
 • u trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking,
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking,
 • uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt,
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het Belgische recht neergelegde wettelijke verplichting.
Deze gevallen zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:
 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het Belgische recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang. Zo is iustica.BE verplicht alle dossiers vijf jaar na afsluiting ervan bij te houden.
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
E. Recht van bezwaar
U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens.
iustica.BE staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
F. Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht iustica.BE te verzoeken de gegevensverwerking te beperken in de volgende gevallen:
 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die iustica.BE in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • iustica.BE heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U heeft overeenkomstig het vorige artikel bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van iustica.BEzwaarder wegen dan de uwe.
In deze gevallen worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.
Indien u een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt u door iustica.BE op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
G. Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht iustica.BE te verzoeken de door u meegedeelde persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien deze verwerking berust op toestemming en de verwerking via geautomatiseerde procedés geschiedde.
iustica.BE zal aan dit verzoek binnen een termijn van 1 maand gevolg geven. Deze termijn van 1 maand kan met 2 maanden verlengd worden.
 

4. Offenlegungen und Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten

Indien zich een datalek of een inbreuk op de persoonsgegevens zou voordoen, wordt dit binnen de 72 uren gemeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien buitengewone omstandigheden ertoe leiden dat deze termijn niet kan worden nageleefd, wordt dit omstandig gemotiveerd.

Indien het datalek of de inbreuk op de persoonsgegevens een waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt u onverwijld over dit lek of deze inbreuk geïnformeerd.
Deze kennisgeving vindt niet plaats wanneer de gelekte gegevens beschermd worden door passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling, wanneer er achteraf maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat het vermelde risico voor uw rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet zal voordoen, of wanneer de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dit laatste geval zal u in de mate van het redelijk mogelijke verwittigd worden door een vermelding op de website www.iustica.be.
Indien u verwittigd dient te worden van een datalek of een inbreuk op de persoonsgegevens, bevat deze kennisgeving de aard van de inbreuk, de aard van de gegevens in kwestie, de contactgegevens voor het bekomen van meer informatie, de waarschijnlijke gevolgen van het lek of de inbreuk en de maatregelen die werden voorgesteld of genomen om de inbreuk aan te pakken.
 

5. Data Protection Officer (DPO) en Gegevensbeschermingseffect-beoordeling

Daar iustica.BE niet op systematische wijze op grote schaal persoonlijke data verwerkt, dient geen Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) aangesteld te worden.

Daar iustica.BE geen gegevens verwerkt die van die aard zijn dat er een hoog risico bestaat voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dient geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling te worden uitgevoerd.
 

6. Verwerkingsregister

iustica.BE houdt intern een register bij waarin wordt opgenomen welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt worden, welke de verwerkingsdoeleinden zijn, hoe lang de gegevens bewaard worden en wie er toegang toe heeft.
Ook wordt een register bijgehouden met eventuele datalekken.
iustica.BE maakt geen gebruik van direct marketing.
 

7. Klachten

In geval van een betwisting m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u iustica.BE steeds contacteren, per post op het adres B-1050 BRUSSEL (België),Louizalaan 109, per e-mail op het adres info@iustica.be of per telefoon op +32 2 548 29 72.
U kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post aan B-1000 BRUSSEL (België), Drukpersstraat 35, per e-mail op commission@privacycommission.be, of per telefoon op +32 2 274 48 00.