Logo advocatenkantoor iustica.be
Louizalaan 54 Avenue Louise
Brussel B-1050 Bruxelles
BTW: BE 898.134.777
Nikolaas LAMBERS
M. +32 478 82 30 65
Kelly KASONGO
M. +32 470 98 34 46
Johan LAMBERS
M. +32 475 26 40 38

Disclaimer

 • Door het raadplegen deze website, evenals het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de inhoud van deze disclaimer en zich ermee akkoord te hebben verklaard.
 • De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd.
 • iustica.BE is een geregistreerd merk bij het harmonisatiebureau voor de interne markt onder het nummer 013284187. De bescherming van dit merk strekt zich uit over het gehele Europese territorium en dekt zowel de naam iustica.BE als haar logo.
  Alle foto’s, teksten, logo’s, handels-en merknamen, evenals de andere elementen vermeld op de site behoren tot de exclusieve eigendom van iustica.BE. Elke reproductie van het geheel of een deel van deze website, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden, behoudens in geval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van iustica.BE.
 • iustica.BE streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, doch zij kan echter de juistheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen.
  iustica.BE kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
  iustica.BE kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee links worden gelegd.
 • iustica.BE geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.
 • iustica.BE wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe of indirecte schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.
 • Alle betwistingen voortvloeiend uit het gebruik van deze website of enige daarin vervatte informatie, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.
 • Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze website op geregelde tijdstippen te raadplegen.