algemene voorwaarden van het advocatenkantoor iustica.BE

 •     1. Toepassingsgebied
 
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onderliggende algemene voorwaarden van toepassing op de relatie tussen iustica.BE en de cliënt.
 
 •     2. Erelonen en kosten
 
De prestaties van iustica.BE worden gefactureerd aan een uurtarief tussen 100,00 € en 300,00 € volgens de anciënniteit en de specialisatie van de presterende advocaat.
 
Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, de inzet, de dringendheid en het behaalde resultaat van de zaak, kan het uurtarief vermenigvuldigd worden met een coëfficiënt overeengekomen met de cliënt.
 
Elke andere methode tot bepaling van de erelonen (forfait, uurtarieven in combinatie met een success fee…) moeten schriftelijk worden overeengekomen.
 
Kosten en uitgaven worden afzonderlijk gefactureerd als volgt:
 
 • Brief, fax, inkomende of uitgaande e-mail (per document):    10,00 €
 • Tekstverwerking (per pagina):    5,00 €
 • Kopie (per pagina):    0,50 €
 • Telefoon (nationaal, uitgaand, per 15 minuten):    1,00 €
 • Telefoon (internationaal, uitgaand, per 15 minuten):    10,00 €
 • Raadpleging juridische database (per betalende raadpleging):    10,00 €
 • Verplaatsing per wagen (per Km):    0,50 €
 
Alle andere uitgaven (gerechtskosten, gerechtsdeurwaarder, vertalingen, andere verplaatsingen, downloadkosten…) worden gefactureerd aan kostprijs.
 
De kosten en erelonen zijn onderworpen aan de btw.
 
iustica.BE factureert op regelmatige tijdstippen en kan provisies in rekening brengen voor nog te presteren diensten.
 
Op voorwaarde dat de cliënt hierover op voorhand ingelicht werd, vermindert iustica.BE de gefactureerde kosten en erelonen met de bedragen die op haar rekening ontvangen worden.
 
 •     3. Onkosten en gerechtskosten
 
De cliënt kan, naargelang de omstandigheden, nog bepaalde specifieke kosten verschuldigd zijn, afhankelijk van de stand van de gerechtelijke procedure.
 
Zo is de cliënt bij het begin van een procedure de rolrechten verschuldigd, waarvan de kost afhangt van de jurisdictie waar de rechter gevat is, van de aard van de procedure en van de wijze waarop de procedure aanhangig werd gemaakt.
 
In geval van een burgerlijke procedure of een handelsprocedure voorziet het Gerechtelijk Wetboek een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de in het ongelijk gestelde partij aan de in het gelijk gestelde partij. Het bedrag van deze vergoeding hangt af van de waarde van het geschil en wordt forfaitair vastgesteld bij koninklijk besluit. 
 
In strafzaken is slechts een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd in de verhouding tussen de vervolgde partij en de burgerlijke partij.
 
Bij procedures voor de administratieve rechtbanken is geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd. 
 
Wanneer de verweerder in het ongelijk gesteld wordt, is deze ook de dagvaardingskosten en andere gerechtskosten verschuldigd die door de eiser werden voorgeschoten.
 
Bij het einde van de procedure, in de hypothese dat een gerechtelijke uitspraak bekomen werd, is de verliezende partij ook de registratierechten verschuldigd, begroot op 3% van de waarde van de veroordeling. Het betreft een onrechtstreekse belasting die door de Staat geïnd wordt bij de registratie van een akte of van een inschrijving in een register op het ministerie van financiën. 
 
Deze registratierechten zijn verschuldigd wanneer de juridische beslissing een veroordeling bevat en het totale bedrag van de uitgesproken veroordelingen ten laste van één persoon meer dan 12.500,00 € bedraagt.
 
De in het gelijk gestelde partij kan gehouden zijn tot betaling van deze registratierechten die door de verliezende partij verschuldigd zijn, wanneer deze laatste zich in de financiële onmogelijkheid bevindt om het geëiste bedrag te voldoen, en met een maximumbedrag dat overeenstemt met de helft van de som die effectief geïnd werd door de in het gelijk gestelde partij.
 
De betaling van de registratierechten is prioritair op de betaling van de som die verschuldigd is aan de tegenpartij op basis van het vonnis dat geregistreerd wordt. Dit betekent dat de in het ongelijk gestelde partij eerst de registratierechten moet betalen, alvorens te kunnen overgaan tot de betaling van het bedrag dat verschuldigd is aan de in het gelijk gestelde partij.
 
 •     4. Beroepsgeheim en dossierbeheer
 
Het dossier wordt bij iustica.BE beheerd door een of meer advocaten.
 
De geraadpleegde advocaat kan zich laten vervangen, voor (een deel van) de te leveren prestaties, door een andere advocaat van iustica.BE, door een lid van de juridische netwerken waarvan iustica.BE deel uitmaakt, of door elke andere derde die de titel van advocaat draagt.
 
iustica.BE doet beroep op professionelen van haar keuze voor taken die niet toekomen aan een advocaat (notaris, gerechtsdeurwaarder, deskundige, bedrijfsrevisor, boekhouder, vertaler, enz.).
 
Alle advocaten zijn gehouden door het beroepsgeheim. Het personeel van iustica.BE is gebonden door een geheimhoudingsplicht.
 
Elk document uitgewisseld tussen advocaten is in principe vertrouwelijk. In voorkomend geval aanvaardt de cliënt dit vertrouwelijke karakter en zal hij vertrouwelijke documenten die hem door iustica.BE zouden zijn overgemaakt op geen enkele manier gebruiken.
 
De cliënt gaat ermee akkoord dat de door hem in het kader van een dossier verstrekte informatie wordt bewaard door iustica.BE, zelfs na het verstrijken van de periode van wettelijke archiveerplicht.
 
 •     5. Professionele regels en geschillenbeslechting
 
Het beroep van advocaat is onderworpen aan een aantal professionele en deontologische regels, uitgevaardigd door de beroepsorganisatie waartoe hij geografisch behoort.
 
De advocaten bij iustica.BE behoren tot de Nederlandse of Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel (zie tabblad team op de website van iustica.BE).
 
Het is deze beroepsorganisatie die de professionele en deontologische regels uitvaardigt waaraan de advocaat onderworpen is. Deze regels kunnen voor de Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel in het Frans geraadpleegd worden op www.avocat.be. De regels voor de Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel kunnen in het Nederlands geraadpleegd worden op www.advocaat.be.
 
Indien de cliënt moeilijkheden ondervindt met een advocaat, ingeschreven bij de Franse orde van advocaten te Brussel, kan hij zich wenden tot de “permanentie van de stafhouder” door een afspraak te maken bij het secretariaat van de Franse orde van advocaten te Brussel, Justitiepaleis – Poelaertplein, B-1000 Brussel (tel. +32 2 508 66 59). Voor verdere informatie wordt de cliënt uitgenodigd om de website van de Franse orde van advocaten te Brussel te raadplagen op de volgende website: www.barreaudebruxelles.info.
 
Indien de advocaat ingeschreven is bij de Nederlandse orde van advocaten te Brussel, kan de cliënt de situatie voorleggen aan de stafhouder van de orde. Correspondentie kan gericht worden aan “Stafhouder van de balie Brussel, Justitiepaleis – Poelaertplein, 1000 Brussel (tel. +32 2 508 67 62, e-mailadres orde@baliebrussel.be). Voor verdere informatie wordt de cliënt uitgenodigd om de website van de Nederlandse orde van advocaten te Brussel te raadplagen op de volgende website: www.advocaat.be.
 
Een goede communicatie tussen de advocaat en de cliënt is evenwel essentieel voor het oplossen van een eventueel geschil. De cliënt wordt dan ook uitgenodigd om zijn twijfels over de prestaties van zijn advocaat met deze laatste te delen, alvorens een procedure in te stellen.
 
 •     6. Informatieplicht en termijnen
 
De cliënt verbindt zich ertoe om op eigen initiatief of op verzoek van de advocaat alle nuttige en nodige informatie en documentatie te zijner tijd over te maken.
 
De cliënt is aansprakelijk voor alle schade of nadelen voortvloeiend uit het laattijdig, foutief of onvolledig overmaken van informatie of documenten.
 
In dit opzicht ontlast de cliënt de behandelende advocaat en iustica.BE uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.
 
Indien de cliënt kennis heeft of had moeten hebben van enige termijn of belangrijke datum, is hij verplicht de behandelende advocaat hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en aan deze laatste alle desbetreffende documenten en informatie over te maken. 
 
De behandelende advocaat kijkt erop toe dat alle wettelijke termijnen worden gerespecteerd.
 
Indien een cliënt verlangt dat een dossier binnen een bepaalde termijn wordt behandeld, dient dit uitdrukkelijk te worden overeengekomen.
 
De cliënt verklaart zich ermee akkoord dat de informatie, bekomen bij de behandeling van het dossier, door iustica.BE wordt bijgehouden, zelfs na de wettelijke archiveringsperiode van het dossier.
 
De cliënt kan op elk moment een einde stellen aan de opdracht die hij aan de advocaat heeft toevertrouwd. De advocaat zal trachten om, zo snel mogelijk na de duidelijke beëindiging van het mandaat door de cliënt, zijn tussenkomst te beëindigen en een afsluitende staat van kosten en erelonen over te maken.
 
 •     7. Beperking van aansprakelijkheid
 
De advocaten van iustica.BE die ingeschreven zijn bij de Franse orde van advocaten te Brussel beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij verzekeringsmaatschappij ETHIAS te B-4000 Luik. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot maximum 1’250’000,00 € per schadegeval. De dekking geldt geografisch over de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
 
De advocaten van iustica.BE die ingeschreven zijn bij de Nederlandse orde van advocaten te Brussel beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij verzekeringsmaatschappij AMLIN te B-1210 Brussel. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot maximum 1’250’000,00 € per schadegeval. De dekking geldt geografisch over de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
 
 •     8. Betalingstermijnen
 
De staten van kosten en erelonen van iustica.BE dienen te worden betaald binnen de 30 dagen vanaf de uitgifte van de staat van kosten en erelonen.
 
In geval van een laattijdige betaling, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd volgens de wettelijke interestvoet en zonder dat een voorafgaande rappel of ingebrekestelling is vereist.
 
In geval van een laattijdige betaling is een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totaal gefactureerde bedrag, met een minimum van 500,00 €, onverminderd enige rechtsplegingsvergoeding die kan worden toegekend in het kader van een gerechtelijke procedure.
 
In geval van een laattijdige betaling, houdt iustica.BE zich het recht voor haar prestaties op te schorten.
 
Alle schade die hieruit voortvloeit zal volledig ten laste van de cliënt zijn.
 
 •     9. Bevoegdheid – toepasselijk recht
 
In geval van een geschil tussen iustica.BE en de cliënt zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel exclusief bevoegd. iustica.BE behoudt alle rechten voor om de cliënt te dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats.
 
Enkel Belgisch recht is van toepassing, hierin begrepen de deontologische regels die de advocaten van iustica.BE dienen te respecteren.
 
 •     10. Specifieke bepalingen voor consumenten
 
Wanner iustica.BE wordt aangesteld door een consument, te weten “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen” (artikel I.1, 2° Wetboek van economisch recht), in het kader van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten het kantoor van iustica.BE, geniet de cliënt van een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst met de advocaat. Indien de cliënt in dit geval wenst dat iustica.BE haar opdracht reeds aanvangt voor het verstrijken van deze periode van 14 dagen, zal hij gevraagd worden om aan iustica.BE een uitdrukkelijk verzoek tot vervroegde tussenkomst over te maken.
 
iustica.BE houdt eraan haar cliënten mee te delen dat personen met beperkte financiële middelen een beroep kunnen doen op de juridische bijstand. De juridische bijstand laat toe om kosteloos of gedeeltelijk kosteloos gebruik te maken van de diensten van een advocaat. Voor verdere informatie m.b.t. de voorwaarden tot toegang tot juridische bijstand en m.b.t. de aanwijzing van een pro deo advocaat, wordt verwezen naar de website van het Bureau voor juridische bijstand (www.aidejuridiquebruxelles.be, www.avocats.be, www.baliebrussel.be).